Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waste paper /,weist'peipə[r]/  

  • Danh từ
    giấy lộn

    * Các từ tương tự:
    waste-paper basket, waste-paper-basket