Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waste-paper-basket /weist'peipə/  /bɑ:skit/

 • Danh từ
  sọt giấy vụn, sọt rác
  to be fit for the waste-paper-basket
  chỉ đáng vứt vào sọt rác

  * Các từ tương tự:
  waste-paper basket