Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waste-paper basket /,weist'peipə[r],bɑ:skit/  

  • Danh từ
    sọt giấy lộn, sọt rác

    * Các từ tương tự:
    waste-paper-basket