Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wainscot /'weinskət/  

  • Danh từ
    ván ốp chân tường

    * Các từ tương tự:
    wainscoted, wainscoting