Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wainscoting /'weinskətiŋ/  

  • Danh từ
    vật liệu ốp chân tường