Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wainscoted /'weinskətid/  

  • Tính từ
    có ván ốp chân tường