Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mễ (để kê phản…)

    * Các từ tương tự:
    trestle-table, trestle-work