Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trestle-work /'treslwə:k/  

  • Danh từ
    trụ (cầu) ((như) trestle)