Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trestle-table /,tresl'teibl/  

  • Danh từ
    bàn trên chân mễ