Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kết thúc, chấm dứt
  terminate somebody's contract
  chấm dứt hợp đồng với ai
  terminate a pregnancy
  phá thai