Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-)
  phát, đập (bằng một vật phẳng)
  tôi lấy tờ báo cuộn lại phát vào mông nó
  swat a fly
  đập một con ruồi
  Danh từ
  cái phát, cái đập
  give that fly a swat
  hãy đập con ruồi đó một cái

  * Các từ tương tự:
  swatch, swath, swathe, swatter