Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

survival /sə'vaivl/  

 • Danh từ
  sự sống sót
  the miraculous survival of some people in the air crash
  sự sống sót thần kỳ của một vài người trong tai nạn máy bay
  survival from something những người sống sót; cái sót lại; tàn tích
  một nghi lễ, tàn tích của thời tiền Cơ Đốc

  * Các từ tương tự:
  survival kit, survival of the fittest