Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

survival of the fittest /səvaivl əv ðə 'fitist/  

  • (sinh vật)
    sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất (trong chọn lọc tự nhiên)