Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

survival kit /sə'vaivl kit/  

  • Danh từ
    trang bị cứu nạn