Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sure-footed /∫ʊə'fʊtid/  

  • Tính từ
    vững chân (không ngã, không trượt, khi đi, khi trèo)

    * Các từ tương tự:
    sure-footedly, sure-footedness