Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sure-footedness /∫ʊə'fʊtidnis/  

  • Danh từ
    sự vững chân (khi đi, khi trèo)