Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sure-footedly /∫ʊə'fʊtidli/  

  • Phó từ
    [một cách] vững chân