Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subnormal /,sʌb'nɔ:ml/  

 • Tính từ
  dưới mức bình thường
  subnormal temperature
  nhiệt độ dưới mức bình thường
  kém thông minh; có trí thông minh dưới mức bình thường
  a subnormal child
  đứa trẻ kém thông minh
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  người kém thông minh

  * Các từ tương tự:
  subnormality, subnormally