Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    dưới bình thường; tiêu chuẩn
    dưới mức thông minh bình thường