Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng trí thông minh dưới mức bình thường