Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiến tố)
  (với danh từ, tính từ) dưới
  tầng đất dưới
  (với danh từ) cấp thấp hơn; thiếu; phân…
  thiếu úy
  phân loài
  (với tính từ) cận, dưới
  cận nhiệt đới
  dưới bình thường
  (với danh từ, động từ) nhỏ, phân
  chia nhỏ ra
  phân ban

  * Các từ tương tự:
  sub-abdominal, sub-aqua, sub-assistant, sub-basement, sub-cabinet, sub-calibre, sub-cartilaginous, sub-exchange, sub-headline