Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sub-abdominal /'sʌbæb'dɔminl/  

  • Tính từ
    (giải phẫu) ở dưới bụng