Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có sụn không hoàn toàn