Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Spanish /'spæni∫/  

  • Danh từ
    tiếng Tây Ban Nha

    * Các từ tương tự:
    spanish chestnut, spanish main