Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spanish chestnut /'spæniʃ'tʃestnʌt/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây hạt dẻ