Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soulless /'səʊllis/  

  • Tính từ
    không có tâm hồn (người)
    không hồn, tẻ nhạt, vô vị (công việc, đời sống)

    * Các từ tương tự:
    soullessly, soullessness