Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soullessly /'səʊllisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không có tâm hồn (người)
    [một cách] không hồn, [một cách] tẻ nhạt, [một cách] vô vị (công việc)