Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smoke-grenade /'sməʊkgrə'neid/  

  • Danh từ
    như smoke-bomb

    * Các từ tương tự:
    smoke grenade