Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smoke-bomb /'sməʊkbɒm/  

  • Danh từ
    (cách viết khác smoke-grenade)
    bom khói, bom hỏa mù (cảnh sát hay dùng để dẹp đám tụ tập…)