Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bom khói; lựu đạn khói

    * Các từ tương tự:
    smoke-grenade