Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smart alec /smɑ:t'ælik/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, thường nghĩa xấu)
    kẻ làm ta ra vẻ hơn người

    * Các từ tương tự:
    smart aleck, smart-alecky