Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smart-alecky /'smɑ:t'æliki/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm ra vẻ tinh khôn
    ngông nghênh