Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

smart aleck /'smɑ:t'ælik/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người làm ra vẻ tinh khôn
    người ngông nghênh

    * Các từ tương tự:
    smart-alecky