Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tay áo
  ống bọc ngoài, vỏ (hình ống)
  a metal cable inside a plastic sleeve
  một dây cáp kim loại bọc nhựa
  (Mỹ jacket) bìa bọc đĩa hát
  an ace up one's sleeve
  xem ace
  a card up one's sleeve
  xem card
  laugh up one's sleeve
  xem laugh
  roll up one's sleeve
  xem roll
  a trick up one's sleeve
  xem trick
  [have something] up one's sleeve
  giữ bí mật để dùng về sau khi cần thiết
  wear one's heart on one's sleeve
  xem wear

  * Các từ tương tự:
  sleeve-coupling, sleeve-fish, sleeve-link, sleeve-valve, sleeved, sleeveless, -sleeved