Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác ice-skate) giày trượt băng
  lưỡi trượt (trượt băng)
  như roller-skate
  get (put) one's skates on
  (khẩu ngữ)
  nhanh lên
  nhanh lên nếu không nhỡ chuyến xe buýt đấy
  Động từ
  trượt băng
  can you skate?
  anh trượt băng được không?
  skate a figure of eight
  trượt băng theo hình số tám
  be skating in thin ice
  nói (làm) cái gì dễ gây đụng chạm (bất đồng; phản đối)
  chúng tôi có thể lờ ông ta đi và trực tiếp gặp ông chủ tịch, nhưng như vậy thì dễ bị phản đối lắm
  skate over (round) something
  không trực tiếp giải quyết, né tránh
  skate over a delicate issue
  né tránh một vấn đề tế nhị
  skate through
  (khẩu ngữ)
  thành công dễ dàng
  cô ta thi đỗ dễ dàng kỳ thi tiếng Anh
  Danh từ
  (số nhiều không đổi hoặc skates) (động vật học)
  cá đuối

  * Các từ tương tự:
  skateboard, skateboarder, skateboarding, skater