Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skateboarder /'skeitbɔ:də[r]/  

  • Danh từ
    người trượt ván băng