Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

skateboarding /'skeitbɔ:diŋ/  

  • Danh từ
    môn trượt ván băng