Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    tham quan; du lãm

    * Các từ tương tự:
    sightseeing, sightseer