Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sightseeing /'saitsi:iŋ/  

  • Danh từ
    sự tham quan thắng cảnh; sự ngoạn cảnh