Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  mài; vót nhọn
  con dao này cần mài
  sharpen a pencil
  gọt (vót) bút chì
  (nghĩa bóng) mài sắc; làm sâu sắc thêm
  sharpen vigilance
  mài sắc cảnh giác
  sharpen a contradiction
  làm cho mâu thuẫn sâu sắc thêm
  sharpen somebody's wits
  làm cho ai lanh lợi hơn

  * Các từ tương tự:
  sharpener, sharpening