Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    sản phẩm tiết; chất tiết

    * Các từ tương tự:
    secretagogue, secretaire, secretaria, secretarial, secretariat, secretariate, secretary, Secretary of State, secretary-bird