Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

secretaire /sekri'teə/  

  • Danh từ
    bàn viết ((như) secretary)