Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

secretaria /sekrə'teəriə/  

 • Danh từ
  phòng bí thư
  ban bí thư
  chức bí thư

  * Các từ tương tự:
  secretarial, secretariat, secretariate