Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vảy
    mảnh mai (côn trùng)

    * Các từ tương tự:
    scutellate, scutellation, scutelliform, scutellum