Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scutellum /skju:'teləm/  

  • Danh từ
    (sinh vật học) vảy nhỏ, vảy hình khiên (trên chân chim...)