Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scutellate /'skju:teleit/  

  • Tính từ
    có vảy nhỏ
    hình vảy