Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    gàu (ở đầu)

    * Các từ tương tự:
    scurfiness, scurfing, scurfy