Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự cạo vảy, sự làm bong vảy, sự đánh vảy