Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scurfiness /'skə:finis/  

  • Danh từ
    tình trạng có nhiều gàu (trên da đầu)
    tình trạng có vảy mốc (trên da)