Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đĩa (đặt dưới cốc tách) bộ phận hình đĩa của một vật

    * Các từ tương tự:
    saucer-eye, saucer-eyed, saucer-track, saucerkraut